Styrelse och organisation

Ordförande:
Einar Brekkan, 0708694969, info@brfborje.se

Övriga styrelseledamöter:
Anna Rosén (ekonomiansvarig)
Cecilia Magnusson (sekreterare)
Mattias Lexäng (byggnadsansvarig)
Michael Didner (garageansvarig)
Mattias Jagell (suppleant)
 
Kontaktinformation till samtliga ledamöter finns under fliken "för medlemmar"

Bostadsrättsföreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelserummet ligger i källaren vid Odensgatan 15/ Sysslomansgatan 18.

Har Du något Du vill framföra, kontaktar Du en styrelsemedlem eller lägger en lapp i brevlådan utanför styrelserummet. Styrelsens arbete skall kännetecknas av öppenhet – samverkan – delaktighet. Detta synsätt ska prägla föreningen. Vi är alla delansvariga, var och en på sitt sätt, för att föreningen skall utvecklas på ett optimalt sätt. För att nå detta önskar vi att Du aktivt medverkar med Dina synpunkter. Styrelsen är Ditt ”verktyg” för att kunna samordna insatser för allas vårt bästa!

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen under november månad.

Styrelsens arbete skall kännetecknas av öppenhet – samverkan – delaktighet